Regulamin korzystania z internetowego serwisu edukacyjnego cousowy.pl z dnia 08.11.2010r.

1. Informacje ogólne.

Założenie konta - rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem i administratorem serwisu jest:
Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa www.szkolnictwo.pl Kurłowicz Krzysztof
ul. Kaszubska 10/16, 76-036 Koszalin, NIP 669-214-17-01

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Obowiązujący regulamin jest dostępny pod adresem http://www.cousowy.pl/regulamin.php

2. Użytkownicy serwisu.

Założenie - rejestracja konta w serwisie cousowy.pl jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji podczas procesu rejestrowania. Zabrania się zakładania kilku kont przez jedną osobę. Administrator serwisu zabrania udostępniania konta innym osobom.

Użytkownik zobowiązuje się do używania serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem - czyli do nauki własnej. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób destabilizowania działania serwisu lub prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Zarejestrowany użytkownik ma prawo wykupić prawo dostępu do zasobów edukacyjnych serwisu wedle oferty przedstawionej w serwisie. Zasoby edukacyjne są udostępniane na okres 1 lub 3 lat. Możliwe są również inne okresy dostępu - zależnie od czasowych promocji zawartych w aktualnej ofercie. Aby otrzymać fakturę VAT użytkownik powinien w ciągu 7 dni kalendarzowych - przesłać do Administratora serwisu dane nabywcy, datę zakupu, numer NIP).

Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z serwisu i usunięcia konta. W tym celu należy wysłać odpowiednią informację na adres Administratora serwisu. Administrator nie zwraca w takim przypadku ewentualnej niewykorzystanej części opłaty dostępu do zasobów edukacyjnych.

W celu umożliwienia poprawnego korzystania z serwisu, prosimy o to, by w przypadku zmiany używanego adresu email - poinformować o tym administratora serwisu poprzez zmianę w formularzu aktualizacji danych konta. W przypadku braku poinformowania o zmianach - administrator serwisu cousowy.pl uważa wysłany email za dostarczony.

3. Prawidłowość działania serwisu i reklamacje.

Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu w celu dokonania prac konserwacyjnych. W miarę możliwości administrator tego typu działania będzie wykonywał w godzinach nocnych, uprzedzając wcześniej użytkowników serwisu - stosownym komunikatem ukazującym się po zalogowaniu do serwisu.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z brakiem wykonania lub nienależytym wykonaniem usługi. Reklamacja powinna być sporządzona pisemnie i być wysłana drogą mailową lub tradycyjną na adres administratora. Reklamacja powinna zawierać dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę konta użytkownika w serwisie cousowy.pl (login), przedmiot reklamacji.

4. Zalecane przeglądarki internetowe

Do prawidłowego korzystania z serwisu cousowy.pl Administratorzy zalecają używania następujących przeglądarek internetowych:

Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę JavaScriptu oraz ciasteczek (cookies). Aby w materiałach edukacyjnych korzystać z głosu lektora - potrzebna jest zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 9.0 lub nowsza.

Administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usług (lub ich części) - wynikających z błędnie skonfigurowanego oprogramowania lub sprzętu użytkownika - lub też w przypadku użycia dowolnej konfiguracji sprzętu wraz z oprogramowaniem.

5. Udostępniane treści i prawa autorskie

Materiały udostępniane w serwisie cousowy.pl są przedmiotem Prawa Autorskiego i podlegają ochronie.

Materiały edukacyjne mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę, która wykupiła do nich dostęp - do celów związanych z nauką własną. W szczególności można je drukować, kopiować na użytek własny, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. W przypadku gdy system informatyczny wykryje udostępnianie hasła do serwisu osobom trzecim - użytkownik automatycznie może utracić dostęp do płatnej wersji serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do dodawania nowych materiałów jak również do wprowadzania zmian w już istniejących, bądź też trwałego lub tymczasowego ich usuwania części z nich.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia serwisu bądź zawartych w nim informacji, czy błędnego funkcjonowania serwisu, chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania administratora.

6. Gwarancja efektów nauki.

Użytkownikowi serwisu, który opanuje cały materiał zawarty w zakładkach określonego przedmiotu na poziomie gimnazjum lub liceum, a który nie zaliczy egzaminu gimnazjalnego lub matury z danego przedmiotu - przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty za ostatnio dokonany zakup dostępu do serwisu.

Opanowanie całego materiału określane jest jako uzyskanie opanowania wszystkich poszczególnych lekcji danego przedmiotu w 100% (dokonanie prawidłowego ułożenia układanek na poszczególnych planszach lekcji) oraz rozwiązanie wszystkich dostępnych testów z danego przedmiotu - uzyskując poziom minimum 65%. Wskazane wielkości użytkownik serwisu ma wyświetlane na liście materiałów edukacyjnych i może dowolnie dużo razy je poprawiać, by uzyskać możliwie dobry wynik opanowania materiału.

Aby uzyskać zwrot opłaty za serwis użytkownik powinien przesłać pocztą na adres zaświadczenie o niezdanym egzaminie gimnazjalnym lub maturze.

W przypadku, gdy użytkownikowi przysługuje prawo do poprawkowego zaliczenia określonego egzaminu - zwrot opłaty za serwis przysługuje w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego. W przypadku gdy użytkownikowi nie przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający taki fakt, lub pisemne oświadczenie oraz wskazać rachunek bankowy wraz z danymi jego właściciela, na który ma być dokonany zwrot kwoty.

Administrator serwisu zobowiązuje się do zwrotu ostatnio dokonanego zakupu dostępu do serwisu poniesionego przez użytkownika - w ciągu 28 dni od otrzymania kompletu dokumentów i danych pozwalających na prawidłowe wykonanie przelewu.

7. Ochrona danych osobowych.

Administrator serwisu szanuje prywatność zarejestrowanych użytkowników. Dane przekazane poprzez formularz zgłoszeniowy nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim - za wyjątkiem sytuacji, w której wymagane by to było w wyniku nakazu organów prawnych, bądź też w sytuacji niezbędnej do wykonania działań promocyjnych administratora serwisu - jednakże wyłącznie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Podany adres email może być wykorzystany przez administratora do wysyłania wiadomości dotyczącej serwisu cousowy.pl, bądź innych treści i informacji handlowych, jednakże w każdej chwili użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

8. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem - obowiązują przepisy prawa obowiązującego na terenie Polski (Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw).

Unieważnienie dowolnego z postanowień niniejszego regulaminu - prawomocnym orzeczeniem Sądu, pozostawia pozostałe postanowienia w mocy, a unieważniony zmienia swoje brzmienie na prawnie możliwie najbliższe zgodne swojemu pierwotnemu znaczeniu.